نخودک و دیو کلک / Chickpeas And Demons / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Assadollah Shabani / Ali Bouzari

نخودک و دیو کلک / Chickpeas And Demons / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Assadollah Shabani / Ali Bouzari

Kurator: mundo azul
€19.00

Eine traditionelle Geschichte aus mündliche Erzählungen Irans basiert. 

Für Kinder ab 5 Jahren. 

---------------------------------

The old woman and the old man did not have children until a small, naughty girl named Nakhodak entered their lives. When the chick was playing with the children in the alley, suddenly a demon came to them and took them to his house. Do you think a tiny chick can escape the demon?
------------------------------

پیرزن و پیرمرد بچه‌دار نمی‌شدند تا اینکه یک دختر ریزه‌میزه و فسقلی به نام نخودک وارد زندگی‌شان شد. وقتی نخودک داشت با بچه‌ها توی کوچه بازی می‌کرد ناگهان دیو کلک به سراغشان آمد و آنها را به خانه‌ی خودش برد. فکر می‌کنی نخودک ریزه‌میزه می‌تواند از دست دیو فرار کند؟

امتیاز خرید این محصول: 1

© Tuti Books. 

Titel نخودک و دیو کلک / Chickpeas And Demons / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Assadollah Shabani / Ali Bouzari
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Aug 26, 2021

Eine traditionelle Geschichte aus mündliche Erzählungen Irans basiert. 

Für Kinder ab 5 Jahren. 

---------------------------------

The old woman and the old man did not have children until a small, naughty girl named Nakhodak entered their lives. When the chick was playing with the children in the alley, suddenly a demon came to them and took them to his house. Do you think a tiny chick can escape the demon?
------------------------------

پیرزن و پیرمرد بچه‌دار نمی‌شدند تا اینکه یک دختر ریزه‌میزه و فسقلی به نام نخودک وارد زندگی‌شان شد. وقتی نخودک داشت با بچه‌ها توی کوچه بازی می‌کرد ناگهان دیو کلک به سراغشان آمد و آنها را به خانه‌ی خودش برد. فکر می‌کنی نخودک ریزه‌میزه می‌تواند از دست دیو فرار کند؟

امتیاز خرید این محصول: 1

© Tuti Books.