نمکی / Salt / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Zahra Mohammadnejad / Mohammad Reza Shams

نمکی / Salt / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Zahra Mohammadnejad / Mohammad Reza Shams

Kurator: mundo azul
€19.00

Eine Traditionelle Geschichte aus dem Iran mit einem Monster als Hauptfigur. 

Für Kinder ab 5 Jahren. 

--------------------------------
«هفت درو بستی نمکی

یه درو نبستی نمکی»

این شعر را شنیده‌ای؟ می‌دانی قصه‌اش چیست؟

نمکی، شش خواهر داشت و خانه‌شان هشت در داشت. هر شب یکی از این هفت خواهر باید درهای خانه را می‌بست. یک شب که نوبت نمکی بود، فراموش کرد که در هشتم خانه را ببندد. ناگهان از در هشتم سر و کله‌ی دیوی پیدا شد و دردسرهای نمکی شروع شد.


© Tuti Books. 

Titel نمکی / Salt / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Zahra Mohammadnejad / Mohammad Reza Shams
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Sep 02, 2021

Eine Traditionelle Geschichte aus dem Iran mit einem Monster als Hauptfigur. 

Für Kinder ab 5 Jahren. 

--------------------------------
«هفت درو بستی نمکی

یه درو نبستی نمکی»

این شعر را شنیده‌ای؟ می‌دانی قصه‌اش چیست؟

نمکی، شش خواهر داشت و خانه‌شان هشت در داشت. هر شب یکی از این هفت خواهر باید درهای خانه را می‌بست. یک شب که نوبت نمکی بود، فراموش کرد که در هشتم خانه را ببندد. ناگهان از در هشتم سر و کله‌ی دیوی پیدا شد و دردسرهای نمکی شروع شد.


© Tuti Books.