چه فکر خوبی! / What A Brilliant Idea! / Kinderbuch Farsi / Narjes Mohammadi

چه فکر خوبی! / What A Brilliant Idea! / Kinderbuch Farsi / Narjes Mohammadi

Kurator: mundo azul
€19.00

چشم‌هایت را دوست نداری؟ فکر می‌کنی گوش‌هایت بزرگند؟ کوکی فکر می‌کند گوش‌های بزرگی دارد و باید آنها را از دیگران پنهان کند. شاید بتواند با یک نقاب این کار را بکند. چه فکر خوبی! حالا همه‌ی مردم شهر دلشان می‌خواهد نقاب بزنند اما یک مشکل بزرگ پیش می‌آید.

آدم‌ها با یکدیگر متفاوتند و طبیعت سرشار است از گوناگونی. همه‌چیز سر جای خودش زیباست. اگر بخواهیم تفاوت‌ها را پنهان کنیم، زیبایی جهان از بین می‌رود. این‌طور نیست؟

© Tuti Books. 

Titel چه فکر خوبی! / What A Brilliant Idea! / Kinderbuch Farsi / Narjes Mohammadi
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Dec 05, 2020

Weil er so große Ohren hat, entscheidet Cookie sie zu verstecken. Aber ist das Wirklich eine gute Idee? 

Für Kinder ab 4 Jahren. 

Paperback

----------------------------------------

Cookie is unhappy with his “big” ears. He decides to wear a mask over his head to hide them. Everyone is amazed by his “brilliant idea” and decides to the same. They’re all hiding something they dislike about themselves, yet no one is distinguishable anymore! This outcome makes Cookie ponder…

“What a Brilliant Idea!” is a story about self-esteem, self-image, and self-acceptance. It helps children to understand that no matter how they look like, difference is beautiful and beauty is different.

------------------------------------------  تومان

چشم‌هایت را دوست نداری؟ فکر می‌کنی گوش‌هایت بزرگند؟ کوکی فکر می‌کند گوش‌های بزرگی دارد و باید آنها را از دیگران پنهان کند. شاید بتواند با یک نقاب این کار را بکند. چه فکر خوبی! حالا همه‌ی مردم شهر دلشان می‌خواهد نقاب بزنند اما یک مشکل بزرگ پیش می‌آید.

آدم‌ها با یکدیگر متفاوتند و طبیعت سرشار است از گوناگونی. همه‌چیز سر جای خودش زیباست. اگر بخواهیم تفاوت‌ها را پنهان کنیم، زیبایی جهان از بین می‌رود. این‌طور نیست؟

© Tuti Books.