حکایت حمّالی که رمّال شد / The Porter Turned Fortune Teller / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Mehdi Hejvani / Rashin Kheiriyeh

حکایت حمّالی که رمّال شد / The Porter Turned Fortune Teller / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Mehdi Hejvani / Rashin Kheiriyeh

Kurator: mundo azul
€19.00

Bilderbuch aus dem Iran. 

Für Kinder ab 6 Jahren. 

----------------------------------------


A Porter’s wife insists that he leave his job and become a fortune teller instead. He gets lucky by making two predictions that later come true, and so he is chosen as the governor’s personal fortune-teller, yet trouble soon follows.

“The Porter Turned Fortune Teller” is an old Iranian folktale revolving around the consequences of being untruthful.

--------------

مردی به اصرار زنش وسوسه می‌شود کار حمّالی را رها کند و شغل رمّالی پیشه کند. از بخت بلند، دو بار پیش‌بینی‌اش درست از کار درمی‌آید، رمّال‌باشیِ شاه می‌شود و حسابی نانش می‌افتد توی روغن. اما این تازه آغاز ماجراست…

این حکایت بر اساس روایت زنده‌یاد فضل‌الله مهتدی (صبحی) با پایان‌بندی، نثر، منطق داستانی و محتوایی متفاوت روایت شده است.

© Tuti Books. 

Titel حکایت حمّالی که رمّال شد / The Porter Turned Fortune Teller / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Mehdi Hejvani / Rashin Kheiriyeh
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Aug 19, 2021

Bilderbuch aus dem Iran. 

Für Kinder ab 6 Jahren. 

----------------------------------------


A Porter’s wife insists that he leave his job and become a fortune teller instead. He gets lucky by making two predictions that later come true, and so he is chosen as the governor’s personal fortune-teller, yet trouble soon follows.

“The Porter Turned Fortune Teller” is an old Iranian folktale revolving around the consequences of being untruthful.

--------------

مردی به اصرار زنش وسوسه می‌شود کار حمّالی را رها کند و شغل رمّالی پیشه کند. از بخت بلند، دو بار پیش‌بینی‌اش درست از کار درمی‌آید، رمّال‌باشیِ شاه می‌شود و حسابی نانش می‌افتد توی روغن. اما این تازه آغاز ماجراست…

این حکایت بر اساس روایت زنده‌یاد فضل‌الله مهتدی (صبحی) با پایان‌بندی، نثر، منطق داستانی و محتوایی متفاوت روایت شده است.

© Tuti Books.