عمو نوروز و پیرزن / Uncle Nowruz and old woman / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Assadollah Shabani / Hamaduddin Javadzadeh

عمو نوروز و پیرزن / Uncle Nowruz and old woman / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Assadollah Shabani / Hamaduddin Javadzadeh

Kurator: mundo azul
€19.00

Eine traditionelle Geschichte aus mündliche Erzählungen Irans basiert. 

Für Kinder ab 5 Jahren. 

--------------------------

Uncle Nowruz always wears a scarf and hat on the first day of spring and comes to the city gate with a neat and clean appearance. With him, the cool spring weather in the city and the people were busy. It becomes colorful everywhere and everything becomes beautiful. Trees bloom and rivers flow. Everyone is waiting for Uncle Nowruz, especially the old woman who sets the seventh table and waits, but…

Für Kinder ab 5 Jahren. 

------------------

عمو نوروز همیشه روز اول بهار شال و کلاه می‌کند و با ظاهری آراسته و تمیز به‌سمت دروازه‌ی شهر می‌آید. با او هوای مطبوع بهاری در شهر می‌پیچد و مردم به تکاپو می‌افتند. همه‌جا رنگی می‌شود و همه‌چیز زیبا می‌شود. درخت‌ها شکوفه می‌دهند و رودها جاری می‌شوند. همه منتظر عمو نوروزند، به‌خصوص پیرزن که سفره‌ی هفت‌سین می‌چیند و به انتظار می‌نشنید اما…

© Tuti Books. 

Titel عمو نوروز و پیرزن / Uncle Nowruz and old woman / Kinderbuch Persisch / Kinderbuch aus dem Iran / Assadollah Shabani / Hamaduddin Javadzadeh
Kurator mundo azul
Typ Bilderbuch Persisch
Online seit Aug 26, 2021

Eine traditionelle Geschichte aus mündliche Erzählungen Irans basiert. 

Für Kinder ab 5 Jahren. 

--------------------------

Uncle Nowruz always wears a scarf and hat on the first day of spring and comes to the city gate with a neat and clean appearance. With him, the cool spring weather in the city and the people were busy. It becomes colorful everywhere and everything becomes beautiful. Trees bloom and rivers flow. Everyone is waiting for Uncle Nowruz, especially the old woman who sets the seventh table and waits, but…

Für Kinder ab 5 Jahren. 

------------------

عمو نوروز همیشه روز اول بهار شال و کلاه می‌کند و با ظاهری آراسته و تمیز به‌سمت دروازه‌ی شهر می‌آید. با او هوای مطبوع بهاری در شهر می‌پیچد و مردم به تکاپو می‌افتند. همه‌جا رنگی می‌شود و همه‌چیز زیبا می‌شود. درخت‌ها شکوفه می‌دهند و رودها جاری می‌شوند. همه منتظر عمو نوروزند، به‌خصوص پیرزن که سفره‌ی هفت‌سین می‌چیند و به انتظار می‌نشنید اما…

© Tuti Books.